ازرقی هروی

فریادرسم نیست به غیر از تو کسی

فریاد ز دست چو تو فریادرسی

بیت تصادفی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email