بیدل دهلوی

عبث تعلیم آگاهی مکن افسرده طبعان را

که بینایی چو چشم از سرمه ممکن نیست مژگان را

بیت تصادفی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email