بیدل دهلوی

عمری است وفا ممتحن ناز و نیاز است

نی تیغ ز دست تو جدا شد نه سر از ما

بیت تصادفی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email