بیدل دهلوی

عاشقان را صندل آسودگی دردسر است

تا به سر دردی نباشد ، دردسر داریم ما

بیت تصادفی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email