بیدل دهلوی

عشاق تا حدیث وفا را زبان دهند

چون شمع می‌دود همه اجزایشان به لب

بیت تصادفی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email