بیدل دهلوی

گر نه‌ای از اهل صدق ، دامن پاکان مگیر

آینه و روی زشت ، کافر و روز جزاست

بیت تصادفی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email