جلیل صفربیگی

گیسوی تو قصه ای پر از تعلیق است

جمعی است که حاصلش فقط تفریق است

بیت تصادفی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email