حافظ

گر چو فرهادم به تلخی جان برآید باک نیست

بس حکایت های شیرین باز می‌ ماند ز من

بیت تصادفی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email