حسرت همدانی

گر طالع فرخنده ام بارِ دگر یاری کند

یار آید و بارِ دگر با من وفاداری کند

بیت تصادفی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email