حسرت همدانی

گفتم که منِ غمزده را مونسِ جان باش

گفتا ز غمم باده ی بی تاب و توان باش

بیت تصادفی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email