حسرت همدانی

گره از کار فرو بسته ام ای گل بگشاید

به تبسم گره از غنچه ی لب چون بگشایی

بیت تصادفی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email