سعدی

که گفت در رخ زیبا نظر خطا باشد

خطا بود که نبینند روی زیبا را

بیت تصادفی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email