سعدی

کس ندانم که در این شهر گرفتارِ تو نیست

مگر آن کس که به شهر آید و غافل برود

بیت تصادفی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email