سعدی

گر برود جانِ ما در طلبِ وصل دوست

حیف نباشد که دوست ، دوستر از جانِ ماست

بیت تصادفی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email