سعدی

گر رَوَد نامِ من اندر دهنت باکی نیست

پادشاهان به غلط یادِ گدا نیز کنند

بیت تصادفی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email