سعدی

گفتمش سیر ببینم مگر از دل برود

وآن چنان پای گرفته‌ست که مشکل برود

بیت تصادفی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email