سعدی

گرچه در خیلِ تو بسیار بِه از ما باشد

ما تو را در همه عالم نشناسیم نظیر

بیت تصادفی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email