سعدی

گفته بودم چو بیایی غمِ دل با تو بگویم

چه بگویم؟ که غم از دل برود چون تو بیایی

بیت تصادفی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email