سعدی

گویند رفیقانم در عشق چه سر داری ؟

گویم که سری دارم انداخته در پایی

بیت تصادفی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email