ازرقی هروی

مُلک بادت بی قیاس و مال بادت بی عدد

جاه بادت بی شمار و عمر بادت بی کران

بیت تصادفی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email