ازرقی هروی

موافقان تو را بخت باد و راحت و عز

مخالفان تو را جاه باد و محنت و آه

بیت تصادفی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email