بیدل دهلوی

مقام ظالم آخر بر ضعیفان است ارزانی

که چون آتش ز پا افتد به خاکستر دهد جا را

بیت تصادفی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email