بیدل دهلوی

موج دریا را به ساحل همنشینی تهمت است

بیقراران نذر منزل کرده‌اند آرام را

بیت تصادفی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email