بیدل دهلوی

می‌روم از خویش در اندیشه ی باز آمدن

همچو عمر رفته یارب برنگردانی مرا

بیت تصادفی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email