بیدل دهلوی

مباش ای غنچه ی اوراق گل مغرور جمعیت

که این پیوستگی ها در بغل دارد جدایی‌ها

بیت تصادفی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email