بیدل دهلوی

مقیم بی کسی آسوده از پریشانی است

چو گنج ، عافیت از خانه ی خراب طلب

بیت تصادفی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email