بیدل دهلوی

مفلسان را مایه ی شهرت همان دست تهی است

تا به قید برگ بود ، از نی نوایی برنخاست

بیت تصادفی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email