بیدل دهلوی

مرگ ظالم نیست غیر از ترکِ سودای غرور

شعله از گردنکشی گر بگذرد خاکستر است

بیت تصادفی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email