بیدل دهلوی

ما را چو رشته ای که به سوزن وطن کند

چندان که بگذریم در این کوچه ، جا بس است

بیت تصادفی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email