بیدل دهلوی

ندارد حال ما اندیشه ی مستقبل دیگر

که گم کردیم در آغوشِ دی امروز و فردا را

بیت تصادفی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email