بیدل دهلوی

نیست باک از برقِ آفت ، دل به آفت بسته را

زخم خنجر فارغ از تشویش دارد دسته را

بیت تصادفی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email