بیدل دهلوی

نیست سرو از بی بری ، ممنون احسانِ بهار

بارِ منّت خم نسازد گردنِ آزاده را

بیت تصادفی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email