بیدل دهلوی

نبود به غیر نامِ تو ورد زبان ما

یک حرف بیش نیست زبان در دهانِ ما

بیت تصادفی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email