بیدل دهلوی

نجات می‌طلبی خامشی گزین بیدل

که در طریق سلامت خموشی استاد است

بیت تصادفی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email