بیدل دهلوی

نه لفظ دانم و نی معنی ، اینقدر دانم

که گر سخن ز تو باشد ، جواب دشوار است

بیت تصادفی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email