حسرت همدانی

مانندت ای رشک پری هرگز نزاده مادری

حیف است چون تو دلبری خندان دل آزاری کند

بیت تصادفی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email