حسرت همدانی

مرا دردِ تو بهِ باشد ز درمان ای خوش آن عاشق

که هر ساعت ز تو دردی به دردِ دیگر افزودش

بیت تصادفی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email