حسرت همدانی

مرغانِ قفس را همه از دام رهاندی

شادم که مرا از قفس آزاد نکردی

بیت تصادفی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email