حسرت همدانی

نگرانت دگرانند و منِ دل نگران

باشم از دور به حسرت نگران تا کی و چند

بیت تصادفی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email