رهی معیری

نه باک از دشمنان باشد ، نه بیم از آسمان ما را

خداوندا نگه دار از بلای دوستان ما را

بیت تصادفی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email