رهی معیری

موی سپید را فلکم رایگان نداد

این رشته را به نقد جوانی خریده ام

بیت تصادفی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email