رهی معیری

من از دلبستگی های تو با آیینه دانستم

که بر دیدارِ طاقت‌سوزِ خود عاشق‌تر از مایی

بیت تصادفی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email