رهی معیری

منزلت خواهی مکان در کنج تنهایی گزین

گنج گوهر بین که در ویرانه ها مسکن کند

بیت تصادفی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email