رهی معیری

من و از طعنه ی اغیار چون بلبل فغان کردن

تو و در دامنِ هر خار چون گل آرمیدن ها

بیت تصادفی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email