رهی معیری

ما را ز تو غیر از تو تمنایی نیست

از دوست به جز دوست نمی باید خواست

بیت تصادفی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email