رهی معیری

نهاده ام سرِ تسلیم زیرِ شمشیرت

بیار بر سرم ای عشق ، هر چه می‌خواهی

بیت تصادفی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email