سعدی

ما را سرِ باغ و بوستان نیست

هر جا که تویی تفرج آنجاست

بیت تصادفی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email