سعدی

ما از تو به غیر از تو نداریم تمنّا

حلوا به کسی ده که مَحبت نچشیده‌‌ ست

بیت تصادفی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email