سعدی

من از این بند نخواهم به در آمد همه عمر

بندِ پایی که به دستِ تو بود تاجِ سر است

بیت تصادفی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email