سعدی

من چه در پایِ تو ریزم که پسندِ تو بود

جان و سر را نتوان گفت که مقداری هست

بیت تصادفی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email